برای افراد زیر ۱۵ سال و بیماران قبلی توصیه نمی شودمدت زمان: 1 دقیقه